I’ve seen dozens of people look at the covers of today’s magazines, famous for viral advertising, as if they were looking at a coffee cup and prophesying that this will happen in the future. Isn’t that strange? These are people that millions follow, trust. They can harm millions who can…

Günümüzün viral reklam ile ünlendirilmiş dergilerinin, kapak resimlerin kahve fincanına bakar gibi bakıp da gelecekte bunlar olacak diye kehanetlerde bulunan onlarca insan gördüm. Ne garip değil mi? Bu insanlar milyonların takip ettiği, güvendiği insanlar. Rahatca algılarına müdahale edebildikleri milyonlara isteseler kendi menfaatleri için zarar bile verebilirler. Belki de farkında olarak…

Yahya PALA

Çöplükte İNCİ buldum. Değerini bilmeye çalışıyorum. Arıyorum, soruyorum ve sorguluyorum. Ben Kimim? Nedenim? Neyim? Niyeyim? Ya O!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store